PääkaupunkiSeudun Seurayhtymä PSS
PSS Säännöt Kilpailut Yhteystiedot Tulokset Kaupunkiottelu Tapahtumakalenteri 1990-2005 Nostaja kortit

PääkaupunkiSeudun Seurayhtymän SÄÄNNÖT


Laadittu: 29.4.2003
Muutettu: ---, revisio 0
Hyväksytty: 29.4.2003
Voimassa: 29.4.2003 alkaen

SISÄLLYSLUETTELO

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 3
1§ Perustiedot 3
II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 3
2§ Voimanostourheilun määrittely 3
3§ PSS:n tavoitteena on: 3
4§ Tavoitteen saavuttamiseksi PSS: 3
5§ Toiminnan rahoitus 3
6§ PSS:n itsenäisyys 4
III HALLINTO JA HALLINNON ELIMET 4
7§ PSS:n kokoukset ja kokouksiin koolle kutsuminen 4
8§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 4
9§ Puheoikeus ja äänioikeus 5
10§ PSS:n hallitus 5
11§ PSS:n hallituksen toiminnasta 5
12§ PSS:n nimenkirjoitusoikeus 5
IV PSS:n JÄSENET 6
13§ PSS:n äänivaltaiseksi jäseneksi pääseminen 6
14§ PSS:n henkilöjäseneksi pääseminen 6
15§ PSS:sta eroaminen 6
16§ PSS:sta erottaminen 6
V TOIMINTAKAUSI, TILINPITO, TILIN JA TOIMINNAN TARKASTUS 6
17§ PSS:n toiminta- ja tilikausi 6
VI ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 7
18§ Hallituksen muita toimivaltuuksia 7
VII SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA PSS:n PURKAMINEN 7
19§ PSS:n sääntöjen muuttaminen ja PSS:n purkaminen 7
20§ Varojen luovuttaminen PSS:n purkautuessa 7
21§ Muut säännöt ja määräykset 7

I NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

1§ Perustiedot
Yhtymän nimi on PääkaupunkiSeudun Seurayhtymä ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljellä olevissa sääntökohdissa PääkaupunkiSeudun Seurayhtymästä käytetään sen lyhennettä PSS. PSS on perustettu 11.4.1990 Helsingissä. PSS:n ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määritelty Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN

2§ Voimanostourheilun määrittely
Näissä säännöissä voimanostourheilulla tarkoitetaan Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n kuuluvan voimanoston erikoisliiton sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n testaustoiminnan alaisuuteen kuuluvaa voimanostourheilua.

3§ PSS:n tavoitteena on:
· edistää ja lisätä voimanostourheilun harrastus- ja kilpailutoimintaa toiminta-alueellaan,
· kehittää jäsenseurojensa ja niiden voimanostoa harrastavien jäsenten laji- ja valmennustietoutta sekä
· toimia jäsenseurojen ja voimanostoa harrastavien henkilöiden välisenä yhdyssiteenä.

4§ Tavoitteen saavuttamiseksi PSS:
· järjestää kilpailuja, harjoituksia, sekä harjoittaa opetus-, valistus- ja julkaisutoimintaa,
· hankkii voimanostourheilun opetukseen, valmennukseen ja kilpailujen järjestämiseen tarvittavaa kalustoa, välineistöä ja kirjallisuutta,
· edistää hyvien ja rehtien urheilutapojen noudattamista ja voimanostoon kuuluvien tietojen ja taitojen oppimista, sekä
· kunnioittaa toiminnan keskeistä periaatettaan, jonka mukaan PSS ei puutu jäsenseurojensa sisäisiin asioihin ja päätöksentekoon.

5§ Toiminnan rahoitus
Tavoitteidensa toteuttamiseksi ja edistämiseksi on PSS:llä lain sallimissa rajoissa ja jäsenseurojensa yhteisomistuksen kautta oikeus hallita oston, lahjoituksen tai vuokrauksen kautta saatua omaisuutta sekä harjoittaa jäseniään varten kilpailutoimintaa ja muuta lain sallimaa myynti- ja varainkeräystoimintaa.

PSS:lla voi olla rahastoja, joilla kullakin on oltava omat PSS:n hyväksymät säännöt.
PSS:n ensisijaisena tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen vaan voimanostourheilun tukeminen alueensa jäsenseurojen kautta.

6§ PSS:n itsenäisyys
PSS on itsenäinen toimija sekä sitoutumaton kaikkiin urheilu- ja poliittisiin järjestöihin. PSS:n jäsenseuran sitä vastoin tulee kuulua vähintään yhteen Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n alaiseen voimailun erikoisliittoon (Suomen voimanostoliitto ry, Suomen painonnostoliitto ry, tms.).

PSS voi tehdä yhteistyötä eri urheilujärjestöjen tai urheiluseurojen tai muiden PSS:n tarkoitusperiä ja toimintaa edistävien yhdistyksien kanssa.

III HALLINTO JA HALLINNON ELIMET

7§ PSS:n kokoukset ja kokouksiin koolle kutsuminen
PSS:n ylintä päätösvaltaa käyttävät sen kokoukset. PSS:n kokouksia ovat:
· vuosikokous, joka pidetään aikaisintaan helmikuussa, mutta ennen 11. huhtikuuta ja
· ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään 1/10 PSS:n jäsenistä sen koolle kutsumista kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kutsu kokoukseen on toimitettava jäsenille viisi päivää ennen kokousta joko kirjeessä, sähköpostilla, seurojen virallisille ilmoitustauluille tai edellisessä vuosikokouksessa sovitussa julkaisussa.

8§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokouksen
- puheenjohtaja,
- sihteeri,
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat;
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat;
- Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilien ja asiakirjojen tarkastajien lausunto.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä PSS:n hallitukselle kuluneelta toiminta- ja tilikaudelta.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavalle tilikaudelle.
- Valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja em. määrä jäseniä hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi toimintakaudeksi.
- Päätetään tilintarkastuksen suorittamisesta seuraavalla toimikaudella.
- Esitetään
- toimintasuunnitelma,
- tulevan kauden talousarvio,
- Päätetään niistä julkaisuista ja tavoista, joilla kokouskutsut ja muut tiedonannot jäsenille toimitetaan sekä
- Käsitellään muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat.

Jäsenten esitykset vuosikokoukselle on toimitettava kirjallisesti PSS:n hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

9§ Puheoikeus ja äänioikeus
PSS:n kokouksissa on puheoikeus kaikilla kokoukseen kutsutuilla ja äänioikeus PSS:n varsinaisilla jäsenseurojen edustajilla. Ratkaisu kokouksissa tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä tai laissa ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kullakin jäsenseuralla on yksi ääni. Äänestyksissä jäsenseuran edustaja voi edustaa vain yhtä seuraa, jonka seuran jäsen ko. henkilö myös on. Lisäksi jäsenseuralla on aina oikeus jättäytyä pois sellaisista PSS:n projekteista tai hankkeista, joihin se ei halua osallistua. Tällöin jäsenseuran on ilmoitettava PSS:n hallitukselle pois jäämisestään ennen ko. projektin tai hankkeen aloitusta.

10§ PSS:n hallitus
PSS:n toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu
· puheenjohtaja,
· varapuheenjohtaja ja
· vuosikokouksen päättämä määrä muita jäseniä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt.

11§ PSS:n hallituksen toiminnasta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksesta on koolla. Mikäli molemmat, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ovat estyneitä hoitamasta tehtäviään, hallitus valitsee keskuudestaan sijaisen seuraavaan PSS:n hallituksen kokoukseen saakka. Hallitus valitsee eri toimintahaaroja johtavat elimet ja henkilöt sekä asettaa toimikunnat, valiokunnat ja jaokset.

12§ PSS:n nimenkirjoitusoikeus
PSS:n nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla sekä hallituksen erikseen valtuuttamilla toimihenkilöillä kullakin yksin.IV PSS:n JÄSENET

13§ PSS:n äänivaltaiseksi jäseneksi pääseminen
PSS:n jäseneksi voi hallitus tai vuosikokous hyväksyä sekä kutsua varsinaisia jäseniä. Varsinainen jäsen on sellainen hallituksen tai vuosikokouksen hyväksymä urheiluseura, jonka ohjelmaan kuuluu voimanosto ja joka täyttää sekä hyväksyy kohdissa 2§, 3§, 4§, 5§ ja 6§ mainitut ehdot.

14§ PSS:n henkilöjäseneksi pääseminen
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniahenkilöjäseneksi voi PSS:n hallitus tai vuosikokous valita sellaisen henkilön, joka merkittävällä tavalla on toiminut PSS:n tai PSS:n toiminta-alueen voimanostourheilun hyväksi ja joka, jos valinnasta äänestetään, on saanut vähintään 3/4 annetuista äänistä. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta PSS:n kokouksissa.

15§ PSS:sta eroaminen
Jäsen, joka haluaa erota PSS:sta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen PSS:n hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti PSS:n kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty.

16§ PSS:sta erottaminen
Hallitus voi määräajaksi erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin PSS:n periaatteita tai PSS:n sääntöjä. Hallituksen tai jäsenseuran esityksestä voi vuosikokous erottaa jäsenen, joka on toiminut vastoin PSS:n periaatteita tai PSS:n sääntöjä. Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa tiedon päätöksestä saatuaan kirjallisesti saattaa erottamispäätös seuraavan PSS:n kokouksen käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

V TOIMINTAKAUSI, TILINPITO, TILIN JA TOIMINNAN TARKASTUS

17§ PSS:n toiminta- ja tilikausi
PSS:n toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Tilit ja tilinpäätös sekä PSS:n hallintoa koskevat asiakirjat on jätettävä tilintarkastukseen viimeistään kaksikymmentä päivää ennen vuosikokousta. Tilien ja asiakirjojen tarkastajien on palautettava asiakirjat kirjallisine lausuntoineen viimeistään kymmenen päivää ennen vuosikokousta.


VI ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

18§ Hallituksen muita toimivaltuuksia
Hallituksella on oikeus myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita huomionosoituksia. Hallituksella on myös oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita PSS:n toimintaan liittyvissä asioissa, kuten esimerkiksi:
· toimikuntien, valiokuntien ja jaostojen ohjesäännöt ja
· irtaimistojen ja välineiden käyttö.

VII SÄÄNTÖJEN MUUTOS JA PSS:n PURKAMINEN

19§ PSS:n sääntöjen muuttaminen ja PSS:n purkaminen
PSS:n sääntöjen muuttamisesta samoin kuin PSS:n purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajoin pidettävässä PSS:n kokouksessa ja on esityksen tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa yksimielinen kannatus. PSS:n purkamistapauksessa on kokouskutsuissa mainittava PSS:n purkamishankkeesta.

20§ Varojen luovuttaminen PSS:n purkautuessa
PSS:n purkautuessa luovutetaan sen varat Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:lle käytettäväksi nuorisourheilun tukemiseen.

21§ Muut säännöt ja määräykset
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

PSS Uutiset Säännöt Kilpailut Yhteystiedot Tulokset Kaupunkiottelu Tapahtumakalenteri 1990-2005 Nostajakortit